VI Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse

Tematyka VI Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse koncentruje się na problematyce  komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych projektów w obszarze szeroko rozumianej opieki zdrowotnej, w tym  aspektów prowadzenia badań i ich upowszechniania w środowisku gospodarczym, zagadnień  prawnych oraz dotyczących własności intelektualnej.

Celem głównym Konferencji jest promowanie rozwoju naukowego młodych pracowników nauki i studentów, stworzenie forum dyskusji naukowych oraz prezentacji badań i osiągnięć badaczy w środowisku międzynarodowym i krajowym. Konferencja, która składać się będzie z części wykładowej, części Master Class- prezentacja wyników badań, debaty naukowej oraz specjalistycznych warsztatów umożliwia budowanie kontaktów oraz wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Ponadto celami konferencji są: przekazanie wiedzy na temat znaczenia roli kooperacji między naukowcami, uczelniami,  ośrodkami badawczymi a gospodarką,  stworzenie przyjaznych warunków do nawiązywania relacji mistrz-uczeń, kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie warsztatu pracy badawczej oraz komercjalizacji swoich badań, doskonalenie umiejętności komunikowania naukowego w języku angielskim.

Przewidywane efekty to: przełamywanie stereotypowego sposobu myślenia w procesie rozwiązywania aktualnych i antycypowania przyszłych problemów badawczych, umacnianie dobrych praktyk w dziedzinie nauki, wymiana doświadczeń naukowych i upowszechnianie nauki w środowisku krajowym i międzynarodowym, nawiązanie zawodowych kontaktów i międzynarodowej współpracy, podkreślenie znaczenia współpracy środowiska naukowego i gospodarczego.

Program konferencji obejmuje: obrady plenarne z wykładami naukowymi zaproszonych gości, debatę naukową na bazie prezentowanych referatów, prezentacje projektów badawczych w ramach modułu Master Class (sesja plakatowa) oraz specjalistyczne warsztaty dla młodych naukowców i studentów.

Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy i USA, panele szkoleniowe, dyskusje i debaty – te cechy wyróżniają naszą Konferencję w skali krajowych propozycji.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi.

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do sali A1/A2 w Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, która mieści się na ul. Katowickiej 68. Konferencja trwa w dniach 23-24 maja 2019 roku.

Program konferencji i więcej informacji na: https://e-event24.pl/6th_MSP_Conference/

Dodaj komentarz