XIII Ogólnopolskia Konferencja „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

Szanowni Państwo,

zbliża się ostateczny termin rejestracji na XIII Ogólnopolską Konferencję „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”, która odbędzie się 25-26 maja 2022r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Serdecznie zapraszamy do udziału studentów i młodych naukowców.

Zakres tematyczny konferencji:

 1. Innowacje w ekonomii i zarządzaniu
 2. Innowacje technologiczne – możliwości komercjalizacji
 3. Nauki medyczne i zdrowie – innowacyjne rozwiązania
 4. Dziennikarstwo i nowe media – wyzwania XXI wieku
 5. Zrównoważony rozwój

Organizatorem konferencji jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej: www.naukaipasja.com.pl oraz na profilu https://www.facebook.com/naukaipasja.

Referaty, które uzyskają pozytywną recenzję, mogą zostać opublikowane w czasopismach wydawanych przez WSIiZ, znajdujących się w wykazie czasopism punktowanych przez MEiN: Studia Humana (40 pkt.) i Soci@lCommunication (20 pkt.) oraz Financial Internet Quarterly (40 pkt.).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 maja 2022r. Możliwość rejestracji na stronie www.naukaipasja.com.pl

Koszt uczestnictwa: 80 zł, termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 10 maja 2022 r.

Miejsce konferencji:

Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ

Kielnarowa 386A

36-020 Tyczyn, Polska

XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” otrzymała wsparcie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała nauka”.

Serdecznie zapraszamy.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

XIII Ogólnopolskiej Konferencji „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

Monika Ślepecka

Dział Nauki WSIiZ

tel.: 17-866-14-04

mail: naukaipasja@wsiz.edu.pl

—————————————————

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. H. Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, ul. Sucharskiego 2, 35-125 Rzeszów (dalej WSIiZ).
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w WSIiZ jest Pan Bogusław Ulijasz, kontakt: bulijasz@wsiz.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. fRODO w celu związanym z poinformowania Państwa o nadchodzącej XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”.
 4. Pani/Pana dane osobowe dane nie będą nikomu udostępniane, chyba że będzie to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest WSIiZ (np. obsługa systemów informatycznych) lub wynikać to będzie z przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, do dnia zakończenia i rozliczenia Konferencji, nie dłużej niż do dnia 31.07.2022 roku.
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
 9. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 10. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 11. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 12. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 13. na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
 14. Z Administratorem można skontaktować się również poprzez adres e-mail mslepecka@wsiz.edu.pl tel. 17 8661404 lub pisemnie na adres siedziby.