Dwie studentki Inżynierii Biomedycznej w Radach Uczelni!

Dwie studentki trzeciego roku kierunku Inżynierii Biomedycznej zasiadły w radach!

Pani Ewa Małecka została wybrana na członkinię Rady Dydaktycznej.

Rada Dydaktyczna odpowiada za zapewnianie jakości kształcenia na konkretnych kierunkach studiów, formułowanie koncepcji kształcenia na danym kierunku, projektowanie i modernizacja programu, definiowaniu kompetencji wymaganych od nauczycieli akademickich zaangażowanych w kształcenie na danym kierunku studiów.

Pani Karolina Nowak została wybrana na członkinię Rady Dziekańskiej.

Do kompetencji rady dziekańskiej należy w szczególności:
1) ustalanie planów działania wydziału zgodnych z zapisami strategii rozwoju Uczelni
w obszarach kształcenia, badań oraz kapitału i ładu organizacyjnego;
2) wnioskowanie w sprawie utworzenia, lub likwidacji kierunku, formy i poziomu studiów,
zmiany nazwy kierunku studiów;
3) wnioskowanie do senatu o zawieszanie rekrutacji na kierunku studiów;
4) określanie zasad gospodarowania budżetem wydziału;
5) opracowanie i realizacja polityki w zakresie rozwoju naukowego dyscyplin
nieewaluowanych na wydziale;
6) wnioskowanie o zmiany w regulaminie studiów;
7) opiniowanie wniosku dziekana do rektora o ogłoszenie konkursu na stanowisko nauczyciela
akademickiego będącego pracownikiem dydaktycznym lub badawczo-dydaktycznym;
8) rozstrzyganie o wynikach konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego po
pozytywnym zaopiniowaniu przez radę dyscypliny (w przypadku pracownika zatrudnianego
na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym);
9) opiniowanie wniosków o przedłużenie zatrudnienia nauczycieli akademickich zatrudnionych
na wydziale lub innych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni, którzy ubiegają
się o zatrudnienie na wydziale;
10) wnioskowanie do senatu o przypisanie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji
nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, z uwzględnieniem art. 21 ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153
z późn. zm.);
11) powoływanie wydziałowej komisji wyborczej;
12) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez dziekana.

  1. Rada dziekańska może powoływać stałe i doraźne komisje lub zespoły oraz określać ich skład i
    zadania.

Obu Paniom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!