Nowa odsłona kierunku – praktyczna inżynieria biomedyczna!

Nowa praktyczna inżynieria biomedyczna

Mając na uwadze najwyższą jakość kształcenia Studentów na kierunku inżynieria biomedyczna na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki
i Informatyki Politechniki Opolskiej w kończącym się roku akademickim Rada dydaktyczna kierunku inżynieria biomedyczna wystąpiła
z wnioskiem o zmianę profilu kształcenia na kierunku inżynieria biomedyczna z ogólnoakademickiego na praktyczny od roku 2020/2021.

Zmiana podyktowana była faktem, iż ze względu na specyfikę kierunku uznano, iż większa liczba zajęć praktycznych, w tym laboratoriów
oraz projektów pozytywnie wpłynie na nabyte przez Studentów w toku kształcenia umiejętności. Ponadto w ramach analizy lokalnego rynku pracy przeprowadzono serię rozmów z Dyrektorami oraz Prezesami jednostek medycznych na terenie Opolszczyzny (w tym z: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, Szpital Wojewódzki Sp. z o.o. w Opolu, Szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu) z których to wynikało, iż są Oni zainteresowani przyjęciem studentów ww. kierunku na dłuższe niż standardowe – dwumiesięczne praktyki. Podjęto tym samym decyzję, że realizacja praktyk przez jeden z semestrów nauki dla Studentów w ww. jednostkach wpłynie zdecydowanie pozytywnie na proces uczenia się na kierunku inżynieria biomedyczna. Ponadto w wyniku przeprowadzonych rozmów z Prezesami Zarządów ww. jednostek podjęto decyzję, że część zajęć z toku studiów będzie prowadzona przez praktyków z niniejszych szpitali. Wprowadzono także, nowe przedmioty do planu studiów (takie jak m. in.: Dozymetria promieniowania jonizującego, Sieci komputerowe w rozwiązaniach medycznych, Planowanie leczenia w radioterapii, Tworzenie wniosków o dotacje, Szpitalne systemy informatyczne), które bezpośrednio skorelowane są ze specyfiką pracy w danych jednostkach,
co wzbogaciło merytorycznie plan studiów.

Dla przyszłych studentów Politechniki Opolskiej zainteresowanych wyborem swojej ścieżki zawodowej warto dodać, iż Absolwent kierunku inżynieria biomedyczna posiada ogólną wiedzę w zakresie projektowania, integracji i eksploatacji nowoczesnych systemów diagnostycznych
i terapeutycznych. Posiada także ogólną wiedzę w zakresie właściwości i budowy materiałów, z których można produkować urządzenia
i elementy, mające bezpośredni kontakt z tkankami organizmu.

Absolwent potrafi formułować biomedyczne problemy inżynierskie i rozwiązywać je za pomocą nowoczesnych technik komputerowych; kierować zespołami interdyscyplinarnymi, w skład których wchodzą inżynierowie oraz lekarze; posługiwać się nowoczesną aparaturą
oraz systemami diagnostyki i terapii, opierającymi się na metodach i technologiach elektronicznych, informatycznych, telekomunikacyjnych, materiałowych, biomateriałowych i tkankowych. Absolwent jest ponadto przygotowany nie tylko do wykonywania prac z zakresu ściśle związanego ze zdobytym wykształceniem, ale także do podejmowania wielu różnorodnych wyzwań w dynamicznie zmieniającej się współczesnej rzeczywistości, w tym rozwiązywania niekonwencjonalnych zadań inżynierskich.

Wśród podstawowych treści kształcenia na kierunku inżynieria biomedyczna znajdują się m.in.: Biologia z elementami mikrobiologii
i genetyki, Analiza matematyczna i Algebra liniowa, Metody statystyczne, Anatomia prawidłowa człowieka I, Geometria i grafika inżynierska, Chemia, Fizyka. Wśród treści kierunkowych występują m.in.: Podstawy programowania, Podstawy obliczeń inżynierskich w Matlab-ie, Fizjoterapia ogólna, Biofizyka, Biochemia, Podstawy robotyki, Dozymetria promieniowania jonizującego, Czujniki i przetworniki, Pomiary elektrycznych wielkości medycznych, Grafika komputerowa 3D, Kinezjologia, Mikrokontrolery w inżynierii biomedycznej, Usługi medyczne
i wytwarzanie wyrobów medycznych, Sieci komputerowe w rozwiązaniach medycznych, Zastosowanie bodzców i energii fizykalnej w medycynie, Bazy danych w zastosowaniach biomedycznych, Planowanie leczenia w radioterapii, Telemedycyna, Interfejsy mózg-komputer, Biomechanika w systemach biomedycznych, Analiza sygnałów biomedycznych, Szpitalne Systemy Informatyczne, Podstawy medycznych systemów doradczych, Inteligentne moduły sterowania w inżynierii biomedyczne.

Ponadto Studenci w toku kształcenia biorą udział w wizytach studyjnych w tym m. in. w następujących firmach/jednostkach:

  • Hasco-Lek Wrocław,
  • Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu,
  • Uniwersytecki Szpital Kliniczny Opole,
  • Herbapol Wrocław,
  • Zakład Higieny Weterynaryjnej w Opolu,
  • Szpital Wojewódzki w Opolu.

Wybrane przedmioty na kierunku IBM prowadzone są w ramach Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu. W ramach prac Katedry Inżynierii Biomedycznej funkcjonuje również Koło naukowego Bioinżynierów. Studenci mają do swojej dyspozycji unikatowe Laboratoriów Neuroscience. Mogą też brać aktywny udział w konferencjach naukowych z zakresu bioinżynierii.

Serdecznie zapraszamy na nową praktyczną inżynierię biomedyczną!